Certificaten en duurzaamheidsdoelstellingen

Onze certificaten, partnerschappen en sponsoring

Duurzaamheid, circulair en maatschappelijk verantwoord werken zit in de genen bij de mensen van LooHorst. Dat tonen we aan met de nodige certificaten, partnerschappen en sponsoring. En die zijn nodig omdat de klant erom vraagt. Maar nog belangrijker is dat het niet blijft bij woorden, maar omgezet wordt in daden. En dat wordt iedere dag door onze mensen gedaan. Elke dag een beetje beter worden dus!
Onze milieu- en duurzaamheidsambities

We nemen onze verantwoordelijkheid als organisatie serieus en zetten ons in voor een betere wereld. We luisteren naar de mens als natuur en integreren deze gedachte in al onze dagelijkse projecten.
Onze projecten zijn ontworpen met oog op de toekomst, waarbij duurzaam bouwen en beheren centraal staan als ons leidende principe. Deze filosofie wordt ondersteund door onze certificeringen, die concreet aantonen waar we voor staan. Met de volgende doelstellingen zetten we onze visie om in actie: het actief voorkomen van milieuvervuiling en het creëren van een positieve impact op onze planeet.

Thema: Wij zetten in op C02 reductie
Doelstelling 2023-2027: In 2027 reduceren we de CO2-uitstoot per FTE met 2% per jaar, waardoor we in totaal 29.34 ton CO2-uitstoot verminderen.
Deeljaren toelichting:
2024: Investering in elektrische materieel (voorbeelden: elektrische auto’s, mini-shovel, mini-/midigraafmachine, heftruck, éénassige werktuigdrager, trekker; afhankelijk van de concrete vraag van de klant).
2025: Onderzoek naar de mogelijkheid van verdere elektrificatie van de werkbussen op basis van technologische ontwikkelingen.
2026-2035: Geleidelijke overgang naar volledig elektrisch wagenpark en apparatuur, waarbij de CO2-uitstoot per FTE met 2% per jaar wordt verminderd, wat resulteert in een totale CO2-uitstootreductie van minimaal 10% tegen 2028.

Thema: Wij zetten in op circulair ondernemen
Doelstelling 2023-2027: In 2027 maximaliseren we het hergebruik van (groene) restproducten en inzet van herbruikbare materialen om het gebruik van nieuwe grondstoffen te beperken en bieden dit aan bij onze opdrachtgevers.
Deeljaren toelichting:
2023-2024 Grondige analyse van onze processen om reststromen en inkoop te identificeren en mogelijkheden voor hergebruik vast te stellen.
2024-2025 Identificeren van optimalisatiemaatregelen om de hoeveelheid restproducten te reduceren of alternatieve materialen te gebruiken die niet vrijkomen als afval. Inzetten van pilots om te testen.
2025-2027 Implementatie van de bevindingen uit het onderzoek en geleidelijk aanpassen van de bedrijfsprocessen om hergebruik te bevorderen.
2050 Werken we volgens de landelijke opgave 100 % circulaire bouweconomie

Thema: Inzetten op bevordering biodiversiteit
Doelstelling 2023-2027: In 2027 ondervindt onze bedrijfsvoering zo min mogelijk nadelige effecten op biodiversiteit en streven we naar verbetering/herstel.
Deeljaren toelichting:
2023-2024 Uitvoeren van een biodiversiteitsbeoordeling waarbij we onze activiteiten en bedrijfsprocessen en hun gevolgen voor de biodiversiteit in kaart brengen.
2024-2025 Het ontwikkelen van een plan met specifieke maatregelen die gericht zijn op het minimaliseren van negatieve effecten op de biodiversiteit en het bevorderen van herstel. En bieden dit aan bij onze opdrachtgevers.
2025-2027 Geleidelijke implementatie van de ontworpen maatregelen en regelmatige evaluatie van hun effectiviteit
2035 Bevordering van biodiversiteit is standaard bedrijfsvoering met een minimale norm waarbij we er niet onder presteren aan de geldende richtlijnen.

Thema: Wij zetten in op vermindering van negatieve impact op het milieu
Doelstelling 2023-2027: Ons milieubeleid voldoet aan ISO 14001-certificering, waardoor we actief milieuvervuiling voorkomen.
Deeljaren toelichting:
2023-2035 jaarlijkse scan van de ontwikkelingen (energie/brandstof) in hoeverre deze bruikbaar en toepasbaar zijn en hierop investeringsbeleid aanpassen waardoor we innovatie op de markt en duurzame oplossingen integreren in onze bedrijfsvoering
2035 emissieloos werken is standaard bedrijfsvoering met een minimale norm waarbij we er niet onder presteren aan de geldende richtlijnen.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Deze norm helpt om de bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren.

Kwaliteitsmanagement zie je terug in alle onderdelen van onze organisatie en zorgt ervoor dat onze organisatie voldoet aan de behoeften, eisen en wensen van klanten en andere belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met deze certificering willen we laten zien dat onze organisatie aan de juiste eisen voldoet en we hopen hiermee de betrouwbaarheid van onze diensten te verhogen.

Certificaat ISO 9001

ISO14001

Sinds oktober 2020, zijn we gecertificeerd voor de ISO14001. Bij LooHorst zijn we iedere dag bezig met een gezonde (groene) buitenruimte en duurzaam omgaan met het milieu is daarbij ook een belangrijk onderdeel.

ISO 14001 is een internationaal erkende norm op het gebied van milieuzaken en geeft richtlijnen waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Deze norm helpt om de bedrijfsprocessen op het gebied van milieu te beheersen en te verbeteren.

Kwaliteitsmanagement zie je terug in alle onderdelen van onze organisatie en zorgt ervoor dat onze organisatie voldoet aan de behoeften, eisen en wensen van klanten en andere belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met deze certificering willen we laten zien dat onze organisatie aan de juiste eisen voldoet en we hopen hiermee de betrouwbaarheid van onze diensten te verhogen.

Certificaat ISO 14001

CO2 prestatieladder

Sinds januari 2018 zijn wij de trotse bezitters van het CO2 prestatieladder certificaat op niveau 3. Met het behalen van dit certificaat bevestigen wij onze ambities op het gebied van duurzaamheid binnen onze gehele bedrijfsvoering. Dit sluit ook aan op de wensen en eisen van onze klanten, die we hiermee ook steeds duurzamer gemaakte producten en/ of diensten kunnen leveren. De CO2 prestatieladder is gebaseerd op de normen van de SKAO.

Met deze certificering tonen wij aan dat wij bewust bezig zijn met een verdere ontwikkeling van duurzaam ondernemen. Om onze doelstelling te realiseren zijn er diverse initiatieven vanuit het management, medewerkers en ketenpartners geïnventariseerd en samengebracht in ons Energie Management Plan. Dit plan is opgesteld aan de hand van de normeringen vanuit het CO2 handboek en de ISO EN50001, waarin de structuur cyclus voor continu verbetering leidraad is.

Voor het verhogen van de bewustwording rondom duurzaamheid bij zowel interne- als externe belanghebbenden, hebben wij een communicatieplan opgesteld, waarbij het doel is om in de gezamenlijke keten te werken aan de energiereductie. Daarnaast nemen wij deel aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’, een project van CUMELA Nederland.

CO2 prestatieladder niveau 3 certificaat
CO2 beleidsverklaring
Communicatieplan
Energiemanagement actieplan
CO2 footprint 2017 basisjaar
CO2 Footprint 2018
CO2 Footprint 2019
CO2 Footprint eerste half jaar 2020
CO2 Footprint 2020
CO2 Footprint eerste half jaar 2021
CO2 Footprint 2021
CO2 Footprint eerste half jaar 2022
CO2 Footprint 2022
CO2 Footprint eerste half jaar 2023
CO2 Footprint 2023

 

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft een VCA certificaat / certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet cq. dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving.

Je bewust zijn van de veiligheid op de werkvloer is belangrijk omdat hiermee een groot deel van de bedrijfsongevallen voorkomen kan worden. Een bedrijfsongeval kan veel kosten of zelfs ernstig lichamelijk letsel met zich meebrengen. Wanneer je als medewerker of leidinggevende een VCA diploma hebt behaald ben je op de hoogte van relevante regelgeving op veiligheidsgebied. Je veiligheidsbewustzijn wordt hiermee vergroot en de kans dat je door onwetendheid betrokken zult zijn bij een ongeval wordt verkleind.

VCA Certificaat

NL Greenlabel

NL Greenlabel staat sinds 2010 voor een meetbaar duurzame leefomgeving. Ze hanteren een samenhangend concept van duurzaamheid dat urgente opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, behoud van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak met elkaar verbindt. Op deze manier is het mogelijk om te sturen op een duurzame en natuurinclusieve leefomgeving gedurende het hele ontwikkelingsproces, van ontwerp tot realisatie en beheer.

Dankzij de duurzaamheidspaspoorten kan het begrip ‘duurzaamheid’ vertaald worden in tastbare resultaten. Gebieden, terreinen, tuinen, maar ook producten en materialen worden op onafhankelijke wijze beoordeeld op basis van hun waarde voor mens en natuur. In een leesbaar rapport wordt een vakkundige beoordeling gecombineerd met realiseerbare adviezen die tal van relevante aspecten raken.

LooHorst heeft in 2019 een NL Gebiedslabel behaald voor het project Oranjepark in Ermelo. Meer informatie vind je hier.

Europese Unie

LooHorst Landscaping houdt zich momenteel bezig met een project dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Dit project wordt gefinancierd met een subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project van LooHorst Landscaping richt zich het volgende thema: Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.

VHG

VHG is een branchevereniging die de belangen behartigt van haar leden. VHG ondersteunt haar lidbedrijven in hun bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de leefomgeving.

MAF

Waarom zijn wij sponsor van MAF?

MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven. Plekken die nagenoeg onbereikbaar zijn voor andere vervoermiddelen vanwege de slechte of geheel ontbrekende wegen, of zeer gevaarlijke omstandigheden. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het evangelie. Meer dan 1.000 (hulp) organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om hulp te bieden. Daarom delen wij graag een stukje van onze welvaart met een organisatie waar elke dag velen klaar staan voor anderen. Lees meer op de website van MAF.

PSO

Vanaf 1 maart 2023 zijn wij opnieuw PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat LooHorst niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Waarom de Prestatieladder Socialer Ondernemen?
Wij vinden sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om Socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met stichting PSO-Nederland, Start Foundation en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer ondernemen.

Wat is de PSO?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

Hoe werkt de PSO?
PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.