Schermafbeelding 2017-09-26 om 13.39.21

Het groen van de toekomst

In de (nabije) toekomst gaat het steeds meer over groen op een gebouw, aan een gebouw, in een gebouw en rondom een gebouw. Daarbij krijgt het groen een nog belangrijkere plaats bij de inrichting van de (stedelijke) leefomgeving. In ontwerp en ontwikkelfase wordt er steeds vaker geïntegreerd gewerkt om alle facetten en functies van het groen en de buitenruimte naadloos op de bebouwde leefomgeving te laten aansluiten. En vooral ook duurzaam te laten bestaan. Het groen van de toekomst is ook vooral multifunctioneel. Denk aan klimaat, waterbeheersing, gebruikswaarde, beleving etc. Dat vergt veel expertise en innovatie. Dat is waar LooHorst klaar voor is; toekomstbestendig dus!

Ontwerpproces

Vormgeving van gebouwen blijft een creatief proces. Waarbij LooHorst veel waarde hecht aan de samenhang tussen gebouw en de omgeving. Niet alleen stedenbouwkundig maar steeds meer vanuit de potentie van het groen ter plekke. Het zal een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, (micro-)klimaat en vermindering van hitte-stress ter plaatse. Mede daarom wordt hier bij BREEAM een hoge waardering aan gegeven. Gebouwen zullen vaker onder maaiveld verdwijnen, of het maaiveld niveau wordt opgetild. Met beleving en gebruikswaarde, nauw afgestemd op gebruiker als vertrekpunt.

Integratie gebouw en terreininrichting

LooHorst is als groene ontwikkelaar regelmatig vanaf het eerste initiatief betrokken bij bouw- en inrichtingsprojecten. In de aanpak van projecten middels Bedenken&Maken gaat het bij LooHorst over alle facetten van de terreininrichting. Immers zijn onderdelen zoals water, bodem, planten en bomen, maar ook verhardingen en infra, spelen en zeker ook groen op en aan gebouwen alleen nog echt goed toekomstbestendig te maken als dit integraal wordt benaderd. Daarbij komen dan ook de nieuwste inzichten zoals energie opwekken, hergebruik en circulair werken bij de inrichting van de buitenruimte.

Water en retentie urgent

Het onderwerp ‘water’ is één van de aspecten die hoog op de agenda staan bij de bouw en herinrichting van de leefomgeving. We nemen als ambitie dat alle waterstromen op het eigen terrein worden opgelost en de afvoer op het gemeentelijk stelsel nihil is. LooHorst hanteert daar verschillende infiltratiesystemen voor, die per project op maat ontwikkeld worden. Als de ambitie en de ruimte er is kan zelfs ook het rioolwater behandeld worden voor infiltratie of hergebruik. Daarvoor kunnen IBA’s en helofytenfilters worden toegepast. In situaties waar afvoer onvermijdelijk is kan wel maximaal worden vertraagt met de meest recente technieken voor retentie in combinatie met groen op het dak of op het terrein.

Urban-/vertical farming

De gebruikswaarde van planten, ook op plekken die voor beleving en sierwaarde geplant worden, wordt steeds meer onderkent. Dat varieert van een paar kruidensoorten in een pot op een tafel, tot complete voedselproductie op daktuinen. Naast voeding gaat het ook over planten voor verbetering van het binnenklimaat en gebruikswaarde geuren en beleving. Systemen hier voor worden inmiddels ook betaalbaar en beheersbaar. Voor zowel kweken in horizontale als verticale groen plekken werkt LooHorst samen met bewezen technieken. Soms is een wisselsysteem met basis teelt in een kas en oogst van de wand een mooie optie.

 

Klimaat en gezondheid

Inmiddels is bewezen dat een goed ingerichte binnen en buitenruimte met een hoog groengehalte een positief effect heeft op de gezondheid van bewoners of gebruikers. Vanwege het positieve effect op het klimaat en de sfeer ter plekke,maar het gaat verder. In het geval van zorggebouwen zijn er zelfs hele mooie effecten op herstel van gezondheid waar te nemen. Daarom werkt LooHorst met diverse deskundigen samen op dit vlak, en worden er positieve reacties ontvangen van gebruikers. Het groen van de toekomst zal steeds belangrijker worden in dit opzicht.

Schermafbeelding-2017-09-26-om-13.39.21

Flexibel, multifunctioneel en beheersbaar

De buitenruimte van de toekomst is flexibel qua gebruik en inzetbaarheid. Flexibiliteit wordt vooral gevonden in multifunctionele bruikbaarheid, bijvoorbeeld door combinaties van wonen en werken, scholen en bedrijven, spelen en buitenleven etc. Dat betekend dat een deel van de inrichting mobiel zal zijn. LooHorst voorziet daarin door een slimme vormgeving en het toepassen van nieuwe elementen mobiel groen, bomen in bakken e.d. Een ander goed voorbeeld is de combinatie van water infiltratie-verhardingstypes-boomplaatsen en plantensoorten op omgeving aanpassen. Bijvoorbeeld een wadi met plantvakken/bomen, of een verharding van een parkeerplaats die water doorlaat en op voorhand groen mag zijn om verstening tegen te gaan. De inrichting wordt op voorhand afgestemd op het onderhoudsniveau en de beeldkwaliteit die gewenst en (budgettair) haalbaar is. Met de focus op duurzaam in stand kunnen houden van die inrichting. Energieopwekking zal steeds meer worden geïntegreerd met groen. Een goed voorbeeld is de effectieve combinatie van groene daken met zonnepanelen.

Diversiteit

Steeds vaker vallen soorten uit door monoculturen. Het antwoord in de toekomst is diversiteit en verdergaand toepassen van natuurlijke uitgangpunten. Daarbij gebruikt LooHorst bestaande maar ook vaak nieuwe soorten planten/heesters die duurzamer toe te passen zijn. Bomen worden in het groen van de toekomst in een veel grotere variatie per locatie aangeplant. Lanen of bomenrijen zullen steeds vaker uit een mix van verschillende bomen bestaan.